Działania proekologiczne

Działania przyjazne dla środowiska i poprawiające warunki pracy

W ostatnich latach spółka METALODLEW SA zrealizowała szereg inwestycji, które przyczyniły się do ograniczenia oddziaływania odlewni na środowisko naturalne i poprawiły warunki pracy. Działania te zostały zrealizowane ze środków własnych spółki z zaangażowaniem dofinansowania ze środków unijnych w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego – Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw (SPO-WKP) oraz Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę najważniejszych inwestycji proekologicznych zrealizowanych w METALODLEW SA w latach 2006-2012.

 

Nowa topialnia indukcyjna OTTO JUNKER w Odlewni Żeliwa

 • Nowa topialnia indukcyjna OTTO JUNKER w Odlewni Żeliwasystem odciągowo-odpylający wyposażony w bezpośredni odciąg gazów odlotowych za pomocą pokryw odciągowych wyposażony w filtry tkaninowe pulsacyjne, gwarantujące końcowe stężenie pyłu w gazach odlotowych poniżej 5 mg/m3
 • bezglikolowy układ chłodzenia pieca z chłodnią wentylatorową zabudowaną na dachu hali odlewni, wyposażony w zamknięty obieg wody chłodzącej (wyeliminowanie chłodni wyparnikowej powodującej konieczność ciągłego poboru wody zewnętrznej)

Uzyskane efekty ekologiczne:

 • ograniczenie zużycia wody przemysłowej dzięki zastosowaniu zamkniętego wodnego układu chłodzenia pieca
 • zmniejszenie wskaźnika zużycia energii elektrycznej w procesie wytapiania żeliwa
 • ograniczenie emisji pyłowo-gazowej do powietrza

 

 

Stanowisko wybijania odlewów z form (FMO Kraków) i regeneracji wybitej masy furanowej (IMF)

w Odlewni Żeliwa

 • Stanowisko wybijania odlewów z form (FMO Kraków) i regeneracji wybitej masy furanowej (IMF) w Odlewni Żeliwacałkowita zmiana dotychczasowej technologii wykonywania form i rdzeni poprzez zastąpienie stosowanych obecnie mas alkalicznych  masami   z udziałem żywic organicznych furanowych
 • pyłoszczelna dźwiękochłonna ruchoma obudowa kraty do wybijania odlewów umożliwiająca transport podwieszonych form suwnicą
 • wyposażenie stanowiska wybijania i regeneracji w wysokosprawną instalację odpylającą  współpracującą z filtrem tkaninowym pulsacyjnym, gwarantującym końcowe stężenie pyłu w gazach odlotowych na poziomie poniżej 5 mg/m3.

Uzyskane efekty ekologiczne:

 • ograniczenie zużycia wody przemysłowej dzięki zastosowaniu zamkniętego wodnego układu chłodzenia regeneratora
 • zmniejszenie zużycia piasku kwarcowego w procesie produkcyjnym w wyniku odzysku do 95% piasku kwarcowego z odpadowych form odlewniczych
 •  ograniczenie zużycia gazu ziemnego oraz emisji pyłowo-gazowej do powietrza w wyniku wyeliminowania operacji suszenia piasku kwarcowego

 

 

Nowa oczyszczarka wielkokomorowa (STEM) ze stołem obrotowym w Odlewni Żeliwa

 • Nowa oczyszczarka wielkokomorowa (STEM) ze stołem obrotowym w Odlewni Żeliwazintegrowany system pneumatycznego doczyszczania ręcznego miejsc trudnodostępnych odlewu zabudowany wewnątrz kabiny oczyszczarki
 • ekrany dźwiękochłonne wirników rzutowych zapewniające ograniczenie emitowanego hałasu do poziomu poniżej 85 dB(A)
 • system odciągowo-odpylający z zabudowanym filtrem tkaninowym pulsacyjnym, gwarantującym końcowe stężenie pyłu na poziomie poniżej 5 mg/m3

Uzyskane efekty ekologiczne:

 • zmniejszenie emisji hałasu w wyniku ograniczenia operacji ręcznego oczyszczania odlewów na otwartych stanowiskach pracy
 • ograniczenie emisji pyłowej do powietrza i emisji niezorganizowanej w procesie oczyszczania odlewów
 • poprawa komfortu pracy na oczyszczalni

 

 

Modernizacja stanowiska upalania nadlewów w Odlewni Staliwa

 • Modernizacja stanowiska upalania nadlewów w Odlewni Staliwaobudowa stanowiska upalania nadlewów wraz z ruchomym okapem wyciągowym
 • instalacja odpylająca stanowiska upalania nadlewów z filtrem tkaninowym pulsacyjnym o skuteczności gwarantującej końcowe stężenie pyłu poniżej 10 mg/m3

Uzyskane efekty ekologiczne:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w procesie upalania nadlewów
 • zmniejszenie  emisji niezorganizowanej na stanowisku upalania nadlewów
 • dostosowanie stanowiska do wymagań BAT

 

Modernizacja stanowiska suszenia i dystrybucji piasku w Odlewni Staliwa

 • Modernizacja stanowiska suszenia i dystrybucji piasku w Odlewni Staliwauruchomienie nowej suszarko-chłodziarki fluidyzacyjnej piasku opalanej gazem ziemnym w miejsce suszarni obrotowej opalanej gazem koksowniczym
 • zabudowa trzech instalacji odpylających stanowiska suszenia i dystrybucji piasku wyposażonych w filtry tkaninowe pulsacyjne o skuteczności gwarantującej końcowe stężenie pyłu poniżej 10 mg/m3 (wyłączenie z użytkowania dotychczasowych mokrych urządzeń odpylających o niskiej skuteczności odpylania)
 • zainstalowanie systemu transportu pneumatycznego piasku z suszarki do zbiorników magazynowych w miejsce dotychczas wykorzystywanych przenośników taśmowych i przesypów

Uzyskane efekty ekologiczne:

 • ograniczenie emisji zanieczyszczeń wprowadzanych do powietrza w procesie przygotowania piasku kwarcowego (redukcja emisji pyłowej, emisji tlenków azotu i dwutlenku siarki)
 • zmniejszenie  emisji niezorganizowanej dzięki wyeliminowaniu transportu suchego piasku do zbiorników magazynowych przy użyciu przenośników taśmowych
 • ograniczenie zużycia wody oraz gazu  w procesie przygotowania i transportu piasku
 • dostosowanie stanowiska do wymagań BAT